Skip to main content

Co to jest produkcja w toku (WIP)?

Produkcja w toku (ang. Work In Progress – WIP) jest pojęciem z zakresu rachunkowości i dotyczy procesu produkcyjnego, który nie został jeszcze zakończony i wymaga dalszych nakładów pracy i środków w następnych okresach sprawozdawczych. W przypadku jednostek produkcyjnych, WIP obejmuje koszty związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług, które na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały jeszcze zakończone.

Produkcja w toku w KLL-ERP

W systemie KLL-ERP, produkcję w toku wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty bezpośrednio związane z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Wartość produkcji w toku powstaje poprzez różnicę pomiędzy zaksięgowanymi kosztami związanymi z produkcją a kosztami przeniesionymi na magazyn wyrobów lub bezpośrednio na koszt sprzedaży wyrobu albo usługi. To z kolei zależy od przyjętego przez jednostkę modelu rozliczenia oraz rodzaju produkcji.

Przykład WIP w KLL-ERP

W systemie magazynu wyrobów gotowych, produkcja w toku może być ujawniona jako saldo na koncie rozliczenia produkcji np. 501. Dekrety na koncie uwidaczniają zadekretowane koszty – strona WN i dokonane rozliczenia – strona MA. Kontroling kosztowy może pomóc w określeniu kosztów wytworzenia jednostek, które są w trakcie produkcji, włącznie z kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Dzięki temu firma może zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić koszty i zwiększyć zyski.

Ujęcie w księdze głównej konta 501

Przykład dekretacji kosztów w księdze głównej.

No alt text provided for this image

Analiza szczegółów WIP

W celu analizy, korzystamy z uniwersalnego narzędzia służącemu raportowaniu przepływów kwot pomiędzy kontami kosztowymi.

No alt text provided for this image

Sprawdzamy analitykę kosztów z księgi głównej. Analityka, czyli: zlecenia, MPK. Na raporcie widzimy z jakich zleceń (analityki) składa się saldo konta 501.

Dekrety na koncie prezentują zadekretowane koszty, strona WN i dokonanie rozliczenia, strona MASaldo to roboty w toku.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Rodzaj kosztów w robotach w toku

Wysokość kosztów pozostających w robotach w toku według kategorii:

  • M – materiały
  • D – detale
  • R – robocizna
  • U – usługi
  • G – koszty gniazd (stanowisko, maszyna)
  • W – wydziałowe

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Wysokość kosztów pozostających w robotach w toku  według typu zleceń i kategorii kosztu:
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia